حفظ حریم شخصى

حفظ حريم شخصى

تمامی اطلاعات شما مانند نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و سابقه بیماری نزد هاسپیتل محفوظ بوده و سایر کاربران به آن ها دسترسی ندارند