۲۴ ساعته بودن

24 ساعته بودن

پاسخگویی کارشناسان و متخصصان در هاسپیتل شبانه روزی بوده و هاسپیتل هزینه اضافی برای سرویس خود قائل نمی شود