محاسبه شاخص توده بدنی

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

كمتر از ١٨/٥ : افزايش اندكى وزن به شما در كاهش خطر پوكى استخوان و افزايش ايمنى بدن شما كمك ميكند
١٨/٥-٢٤/٩ : وزن شما در محدوده طبيعى قرار دارد
٢٥-٢٩/٩ :شما در خطر افزايش فشار خون،ديابت و بيمارى هاى قلبى هستيد.بهتر است با يك پزشك يا متخصص تغذيه در مورد تغيير روش زندگى،داشتن يك برنامه غذايى سالم و شروع ورزش كردن مشاوره كنيد
٢٩/٩ : شما در خطر افزايش فشار خون،ديابت و بيمارى هاى قلبى هستيد.بهتر است با يك پزشك يا متخصص تغذيه در مورد تغيير روش زندگى،داشتن يك برنامه غذايى سالم و شروع ورزش كردن مشاوره كنيد